Föreningens stadgar och regler

Ladda ner senaste versionen av föreningens stadgar här:


Föreningens tillämpningsregler för yttre och inre underhåll finns här:


Föreningens stadgar

Om skillnader finns i denna text och den nedladdningsbara versionen har den nedladdningsbara versionen tolkningsföreträde.

§1-2: Föreningens firma och ändamål

1 §

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Beckasinen i Bromma.

2 §

Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

§3-4: Särskilda bestämmelser

3 §

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms Stad.

4 §

Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före juni månads utgång. Jfr 17 §.

§5: Räkenskapsår

5 §

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/1 – 31/12.

§6-7: Medlemskap

6 §

Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kap l0 §bostadsrättslagen.Till medlem får endast antas fysisk person.

7 §

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen, så länge han innehar bostadsrätt.

Anmälan om utträde ur föreningen skall göras skriftligen och handlingen skall vara försedd med medlemmens bevittnade namnunderskrift.

§8: Avgifter

8 §

För bostadsrätten utgående insats och årsavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats skall dock alltid beslutas av föreningsstämma.

För bostadsrätt skall erläggas årsavgift till bestridande av föreningens kostnader för den löpande verksamheten samt för de i 9 § angivna avsättningarna. Årsavgifterna fördelas efter bostadsrätternas insatser och erläggs på tider som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan besluta att ersättning för värme och varmvatten, renhållning, konsumtionsvatten eller elektrisk ström skall erläggas efter förbrukning eller yta. Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgift får maximalt uppgå till 2.5 % av basbeloppet enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring. Pantsättningsavgift får maximalt uppgå till 1 % av basbeloppet enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring. Avgift för andrahandsuthyrning kan tas ut efter beslut av styrelsen.

§9 Avsättningar och användning av årsvinst

9 §

Avsättning för föreningens fastighetsunderhåll skall göras årligen senast från och med det verksamhetsår som infaller närmast efter det slutfinansieringen av föreningens fastighet genomförts med ett belopp motsvarande minst 0,3 % av byggnadskostnaden för föreningens hus. Den vinst som kan uppstå på föreningens verksamhet skall balanseras i ny räkning.

§10-16: Styrelse och revisorer

10 §

Styrelsen består av minst fem och högst sju ledamöter, vilka samtidigt väljs av föreningen på ordinarie stämma för högst två år. Varav hälften väljs udda år och hälften jämna år.

Ordföranden väljs av föreningen på ordinarie stämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

11 §

Styrelsen, förutom ordföranden, konstituerar sig själv. Styrelsen är beslutsför när de vid sammanträdet närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter. För giltigheten i fattade beslut fordras, då för beslutsförhet minst antal ledamöter är närvarande, enighet om besluten.

12 §

Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening eller av en styrelseledamot i förening med annan person som styrelsen därtill utsett.

13 §

Styrelsen får förvalta föreningens egendom genom en av styrelsen utsedd vicevärd, vilken själv inte behöver vara medlem i föreningen, eller genom en fristående förvaltningsorganisation.

Vicevärden skall inte vara ordförande i styrelsen.

14 §

Utan föreningsstämmas bemyndigande får styrelsen eller firmatecknare inte avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt. Styrelsen får dock inteckna och belåna sådan egendom eller tomträtt.

15 §

Styrelsen åligger:

att avge redovisning för förvaltningen av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning som skall innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogörelse för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för ställningen vid räkenskapsårets utgång (balansräkning).

att upprätta budget och fastställa årsavgifter för det kommande räkenskapsåret,

att minst en gång årligen, innan årsredovisningen avges, besiktiga föreningens fastigheter samt inventera övriga tillgångar och i förvaltningsberättelsen redovisa vid besiktningen och inventeringen gjorda iakttagelser av särskild betydelse,

att minst en månad före den föreningsstämma. på vilken årsredovisningen och revisorernas berättelse skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret samt

att senast en vecka före ordinarie föreningsstämma tillställa medlemmarna kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

16 §

En revisor och suppleant väljs av ordinarie föreningsstämma intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

§17-21: Föreningsstämman

17 §

Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året vid tidpunkt som framgår av 4 §.

Extra stämma hålls då styrelsen finner skäl till det och skall av styrelsen även utlysas då detta för uppgivet ändamål hos styrelsen skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till föreningens medlemmar skall ske genom anslag å lämpliga platser inom föreningens fastigheter. Kallelse till stämma skall tydligt ange de ärenden, som skall förekomma på stämman. Medlem, som inte bor inom fastigheten, skall skriftligen kallas under uppgiven eller eljest för styrelsen känd adress.

Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämma och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.

18 §

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämma skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

19 §

På ordinarie föreningsstämma skall förekomma följande ärenden:

a) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar,

b) val av ordförande vid stämman,

c) val av justeringsmän,

d) fråga om kallelse till stämman behörigen skett,

e) föredragning av styrelsens årsredovisning,

f) föredragning av revisorernas berättelse,

g) fastställande av resultat- och balansräkningen,

h) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,

i) fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust,

j) fråga om val av arbetsgrupper,

k) fråga om val av portombud

l) fråga om arvoden,

m) val av styrelseledamöter,

n) val av arbetsgrupper och portombud,

o) val av revisor,

p) övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen.

På extra stämma skall förekomma endast de ärenden, för vilka stämman utlysts och vilka angivits i kallelsen till densamma.

20 §

Vid stämma fört protokoll skall senast inom tre veckor vara hos styrelsen tillgängligt för medlemmarna.

21 §

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Bostadsrättshavare får utöva sin rösträtt genom befullmäktigat ombud som antingen skall vara medlem i föreningen, äkta make, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Ombud skall förete skriftlig, dagtecknad fullmakt. Ingen får på grund av fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad. Omröstning vid föreningsstämma sker öppet om inte närvarande röstberättigad påkallar sluten omröstning. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträds av ordföranden. De fall – bland annat fråga om ändring av dessa stadgar – där särskild röstövervikt erfordras för giltighet av beslut behandlas i9 kap 16, 19 och 23 §§ i bostadsrättslagen.

§22-26: Upplåtelse och övergång av bostadsrätt

22 §

Bostadsrätt upplåtes skriftligen och får endast upplåtas åt medlem i föreningen. Upplåtelsehandlingen skall ange parternas namn, den lägenhet upplåtelsen avser, ändamålet med upplåtelsen samt de belopp som skall betalas som insats och årsavgift. Om upplåtelseavgift skall uttas, skall även den anges.

23 §

Har bostadsrätt övergått till ny innehavare. får denne utöva bostadsrätten endast om han är eller antas till medlem i föreningen.

Utan hinder av första stycket får dödsbo efter avliden bostadsrättshavare utöva bostadsrätten. Efter tre år från dödsfallet, får föreningen dock anmana dödsboet att inom sex månader visa att bostadsrätten ingått i bodelning eller arvsskifte med anledning av bostadsrättshavarens död eller att någon, som inte får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om den tid som angetts i anmaningen inte iakttas, får bostadsrätten säljas på offentlig auktion för dödsboets räkning.

24 §

Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras inträde i föreningen, om de villkor som föreskrivs i stadgarna är uppfyllda, och föreningen skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare.

25 §

Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv och förvärvaren inte antagits till medlem, får föreningen anmana innehavaren att inom sex månader från anmaningen visa att någon som inte får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Iakttas inte tid som angetts i anmaningen, får bostadsrätten säljas på offentlig auktion för förvärvarens räkning.

26 §

Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp skall upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. I avtalet skall den lägenhet som överlåtelsen avser samt köpeskillingen anges.

Motsvarande skall gälla vid byte eller gåva. Bestyrkt avskrift av överlåtelseavtalet skall tillställas styrelsen.

§27: Avsägelse bostadsrätt

27 §

En bostadsrättshavare får avsäga sig bostadsrätten tidigast efter två år från upplåtelsen. Avsägelse skall göras skriftligen hos styrelsen.

Vid en avsägelse övergår bostadsrätten till föreningen vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från avsägelsen eller vid det senare månadsskifte som angetts i denna.

§28-35: Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

28 §

Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten jämte tillhörande övriga utrymmen i gott skick. Detta gäller även marken, om sådan ingår i upplåtelsen.

Till lägenhetens inre räknas rummens väggar, golv och tak inredning i kök, badrum och övriga utrymmen i lägenheten; glas och bågar i lägenhetens ytter- och innanfönster samt lägenhetens ytter- och innerdörrar. Bostadsrättshavaren svarar dock inte för målning av yttersidorna av ytterfönster och ytterdörrar och inte heller för annat underhåll än målning av radiatorer och vattenarmaturer eller av de anordningar från stamledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, vatten, rökgångar och ventilation som föreningen försett lägenheterna med.

Bostadsrättshavaren svarar för reparation på grund av brand eller vattenledningsskada endast om skadan uppkommit genom eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller som gästar honom eller någon annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning.

I fråga om brandskada som bostadsrättshavaren själv inte vållat gäller vad som sagts nu endast om bostadsrättshavaren i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta.

Tredje stycket första punkten gäller i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten.

29 §

Bostadsrättshavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen.

30 §

Bostadsrättshavaren är skyldig att när han använder lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Han skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att detta också iakttas av dem han svarar för enligt 28 § tredje stycket. Gods som enligt vad bostadsrättshavaren vet är eller med skäl kan misstänkas vara behäftat med ohyra får inte föras in i lägenheten.

31 §

Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för.

32 §

En bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke. Bostadsrättshavare, som under viss tid inte har tillfälle att använda sin bostadslägenhet får upplåta lägenhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Sådant tillstånd skall lämnas, om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har befogad anledning att vägra samtycke. Tillstånd kan begränsas till en viss tid och förenas med villkor.

33 §

Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda, Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

34 §

Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten om det kan medföra men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

35 §

Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är förverkad och föreningen således berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning:

1) om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor från det att föreningen efter förfallodagen anmanat honom att fullgöra sin betalningsskyldighet eller om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift utöver två vardagar efter förfallodagen,

2) om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand,

3) om lägenheten används i strid med 33 eller 34 §§,

4) om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrättat styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten bidrar till att ohyran sprids i fastigheten,

5) om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand åsidosätter något av vad som enligt 30 § skall iakttas vid lägenhetens begagnande eller brister i den tillsyn som enligt samma paragraf åligger en bostadsrättshavare,

6) om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten enligt 31 § och han inte kan visa en giltig ursäkt för detta,

7) om bostadsrättshavaren inte fullgör annan honom åvilande skyldighet och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgöres,

8) om lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.

Nyttjanderätten är inte förverkad, om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse.

Uppsägning på grund av förhållande som avses i första stycket 2, 3 eller 5-7 får ske endast om bostadsrättshavaren låter bli att efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål.

Ifråga om en bostadslägenhet får uppsägning på grund av förhållande som avses i första stycket 2 inte heller ske om bostadsrättshavaren efter tillsägelse utan dröjsmål ansöker om tillstånd till upplåtelsen och får ansökan beviljad.

Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning, har föreningen rätt till ersättning för skada.

§36-37: Övriga bestämmelser

36 §

Vid föreningens upplösning skall förfaras enligt 9 kap 29 § bostadsrättslagen. Behållna tillgångar skall fördelas mellan bostadsrättshavarna efter lägenheternas insatser.

37 §

Utöver dessa stadgar gäller för föreningens verksamhet vad som stadgas i bostadsrättslagen och andra tillämpliga lagar.

Inre och yttre underhåll av lägenheter BRF Beckasinen i Bromma, 031015 Uppdaterad 081021 Ladda ner originaldokumentet i pdf-format: Inre och Yttre Underhåll uppdaterad 081021.pdf eller word-format: Inre och Yttre Underhåll uppdaterad 081021.doc Tolkning av 28 BRF Beckasinens stadgar

Enligt bostadsrättslagen är bostadsrättshavaren skyldig att hålla lägenheten i gott skick. Bostadsrättshavaren ansvarar för underhållet av lägenhetens inre utom vad gäller stamledningar för avlopp, värme, elektricitet och ventilation.

Bostadsrättsföreningen ansvarar för underhåll av lägenhetens yttre samt stamledningar. Lägenheten avgränsas av dess väggar, golv och tak. Till lägenheten räknas också altan eller balkong.

Dessa till synes enkla regler är dock inte lätta att tillämpa i praktiken. Föreningens styrelse har funnit att den hitintills gällande listan för ansvarsfördelningen mellan de boende och föreningen behöver uppdateras så denna kommer att ersätta Inre och Yttre underhålla – som skrevs -03. Den nya listan innebär i några fall att bostadsrättsinnehavarens ansvar har ökat. Detta skall ses som ett uttryck för föreningens strävan att minska våra kostnader.

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens godkännande utföra åtgärder som innefattar:

1. ingrepp i bärande konstruktion

2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, vatten och ventilation

Om medlem själv vill byta ut något som gränsar till föreningens ansvar för underhåll som t.ex. toalettstol, badkar, så måste detta utföras av auktoriserad hantverkare.

Motordriven fläkt får ej monteras då den stör frånluftsventilen i samtliga lägenheter för den sektionen den tillhör.

  • Elinstallationer måste alltid utföras av behörig elinstallatör.
  • VVS arbeten av auktoriserad VVS-installatör.
  • Våtrumsrbeten av företag som är väl förtrogen med sådana arbeten.

Bifogad lista specificerar bostadsrättsföreningens och den enskilde medlemmens ansvarsområden. Fördelningen gäller standardutrustning. Det som medlem själv har införskaffat är medlemmens ansvar.

Bostadsrättshavaren ansvarar för reparation p.g.a. brand eller vattenledningsskada och dyl. om skadan uppkommit genom eget vållande, vårdslöshet eller försummelse.

Följande styrelseledamöter har beslutat om denna ansvarsfördelning vid styrelsemöte den 21/10 -08:

Ingrid Kårsjö Sven Nilsson Sven Åström
ordf. + trivselsekr. sekreterare kassör

Mats Sundkvist Henryk Stolinski Ann-Marie Lagerstrand
vicevärd + vice ordf. park SS trivsel + portombud

Byggdel BRF:s ansvar Medl. ansvar Anmärkning
1. BALKONG/ALTAN

Balkong Byte av räcke X X Brf står för upphandling av tjänsten. Medlem får betala för utfört arbete.
Målning av insida, tak, golv -utsida X X Ska godkännas av styrelsen, rätt färg, betongfärg ska användas.
Inglasning X Bygglov krävs, söks hos Stadsbyggnadskontoret.
Markiser X Ska godkännas av styrelsen.
Balkonglådor X Ska monteras på insidan.
Parabolantenn X Ska monteras på insidan.
Altan Rengöring av staket X
Målning -utsida + insida X Ska godkännas av styrelsen.
Inspektion av virket Byte av virke X X X X Kontakta vice värd vid problem. Brf står för upphandling av tjänsten. Medlem får betala för utfört arbete + virke.
Ombyggnad, utbyggnad X Ska godkännas av styrelsen.
Underhåll av mark X
2. LÄGENHETSDÖRR/NYCKLAR

Ytterdörr-utsida -målning insida X X Rengöring medlems ansvar.
Låscylinder, låskistor X Tips ang. säkerhetslås – se bilaga 1.
Nycklar till ytterdörr X
Handtag, beslag X
Ringklocka X
Ny cylinder till postlåda + ny tvättmarkör X Beställning görs via sekreterare, bekostas av medlem.
3. FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR

Underhåll utsida X Medlem ansvarar för rengöring.
Underhåll insida, mellan bågar X
Bågar, glas, beslag, persienner, tätningslister, handtag, spanjoletter, gångjärn X Glöm inte att byta tätningslister, det blir onödigt drag då dessa är trasiga.
Fönsterbänk X
Vädringsventil X Glöm inte rengöring!
Byggdel BRF:s ansvar Medl. ansvar Anmärkning
4. VVS- och ELARTIKLAR

Vattenradiatorer X Underhåll medlemmens ansvar.
Vattenledningar X
Blandare, vattenlås, duschslang, packning, bottenventiler X
Tvättställ X
Badkar X
Avloppsledningar X X Stamledning. Alla synliga delar, rengöring viktig! Se bil. 1.
Golvbrunn X Rengöring viktig – se bil. 1.
WC-stol X Byte måste utföras av auktoriserat VVS företag.
Kakelplattor badrum X Auktoriserad hantverkare måste anlitas vid byte, annars risk för fuktskador. Kontroll av kakel – se bil. 1.
Elledningar till lägenhet X Elmätare finns i el-central, portombud har nyckel.
Belysningsarmatur, eluttag, strömbrytare X Måste utföras av behörig yrkesperson.
Antennuttag X
5. VENTILATION

Ventilationskanaler X Rengöring av ventiler medlems ansvar.
Köks ”fläkt”För bästa drag – se bil. 1. X Rengöring viktig! Vid fel på köksfläkt- kontakta vicevärden. Fläkt får ej bytas utan styrelsens godkännande. Motodriven fläkt ej tillåten.
Om något inte fungerar som är BRF:s ansvar, kontakta alltid vice värden eller någon i fastighetsgruppen – aktuella telelefonnummer, se anslagstavlan i porten.
Bilaga 1TIPSLAPP – bilaga till yttre/inre underhållYTTERDÖRR till lägenhetLägenheten är utrustad med en s.k. säkerhetsdörr. Anmäl detta till Ert försäkringsbolag, det kan ge lägre premie för Er hemförsäkring.YTTERDÖRRLÅSETInget extra lås behövs för bortasäkerhet. För att sätta dörrvredet ur funktion när Ni är borta, tryck ner säkerhetsknappen, då behövs dörrnyckel för att ta sig ut inifrån vilket gör det svårare för ev. tjuvar som tagit sig in bakvägen.När man kommer hem och öppnar med nyckel sätts vredet i hemmabrukfunktion. ”Bortaspärren” ska inte användas när man är hemma, vid ev. brand i lägenheten måste man kunna ta sig snabbt ut utan att behöva leta efter nyckel.Låset ASSA 2000 är godkänt av alla försäkringsbolag.

AVLOPPSLEDNINGAR

För att undvika stopp i Era avloppsledningar, plocka isär och gör rent alla synliga delar under handfat, diskbänk och badkar samt golvbrunnar med jämna mellanrum, minst en gång/kvartal.

Om det fortfarande är stopp trots att alla delar är rengjorda- försök med en renswajer. Kontakta vicevärd eller någon i fastighetsgruppen om stoppet sitter i stamledningen- då är det föreningens ansvar att åtgärda felet.

WC-STOL; vattencisternbyte.

Kontakta auktoriserad hantverkare, kontakta även Ert försäkringsbolag och anmäl skadan.

KAKELPLATTOR I DUSCH/BADRUM/KÖK

Kakelplattor mot betongvägg lossnar lättare. För att kontrollera, knacka mot plattorna: dovt ljud = plattan sitter fast, ihåligt ljud = plattan har lossnat. Anlita alltid behörig yrkesperson för byte av kakelplattor, stor risk för fuktskador om plattorna sätts upp fel. Vi har haft några medlemmar som fått fuktskador – det är en dyr historia och det kan vara svårt att få hjälp av sitt försäkringsbolag om plattorna inte satts upp av yrkesman!

VENTILATION – ”KÖKSFLÄKT”

Huset är utrustat med mekanisk frånluftsventilation. Luften tas in genom springventiler ovanför vissa fönster och sugs ut i kök, badrum och klädkammare.

Vid matlagning kan ökad ventilation åstadkommas med reglaget på spiskåpan.

För bästa effekt – öppna alltid fönster i annat rum då ”köksfläkt” används för att få bättre undertryck. Se till att springventilerna är stängda.

För att ventilationssystemet ska fungera tillfredsställande måste ventiler och filtret i spiskåpan rengöras med jämna mellanrum. Filtret i spiskåpan bör rengöras minst varannan vecka – det kan köras i diskmaskin eller rengöras för hand.