Organisation

Föreningsstämman

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst, förutsatt att man fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Föreningsstämman väljer styrelse och revisorer ...

Styrelsen

Vid årsstämman 2017-05-23 valdes följande styrelse:

Arbetsgrupper

Vid föreningsstämman den 12 april 1999 togs beslut om en ny föreningsorganisation med 6-7 arbetsgrupper som både kompletterar och avlastar var sin styrelseledamot. Styrelseledamoten är sammankallande i arbetsgruppen och har ansvar för att alla arbet...

Portombud

Syfte: Att skapa "Närhet" och trivsel för medlemmarna i porten och i föreningen! Varje port: 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 och 46 har sitt eget portombud. Portombuden väljs på föreningsstämman på 2 år och tanken är att portombudsuppdraget ska gå ru...

Samfällighetsföreningen Vårdträdet

Vårdträdets samfällighetsförening består av bostadsrättsföreningarna Söderberga gård nr 1, BRF Beckasinen, Soltunet (f.d. Söderberga gård nr. 3) samt Stiftelsen Arbetarebostadsfonden. Samfälligheten förvaltar dels garage- och parkeringsplatser dels kabel-T...
;