Arbetsgrupper

Vid föreningsstämman den 12 april 1999 togs beslut om en ny föreningsorganisation med 6-7 arbetsgrupper som både kompletterar och avlastar var sin styrelseledamot.

Styrelseledamoten är sammankallande i arbetsgruppen och har ansvar för att alla arbetsuppgifter som hör till gruppen blir utförda. Styrelseledamot tar ställning till vad han eller hon själv har kompetens och möjlighet att utföra och om andra medlemmar ska knytas till respektive grupp.
Varje år föreslår sittande styrelsen vilka arbetsgrupper, som ska finnas vid nästa verksamhetsår för valberedning och föreningsstämma.

Valberedningen förbereder val av föreslagen arbetsgrupp.

Det står sedan Sammankallande fritt att utöka arbetsgruppen med adjungerade ledamöter för att klara av arbetsgruppens arbete inom sitt ansvarsområde.

Arbetsgrupperna, dess sammankallande och ansvarsområden framgår nedan:

Kassörens ansvarsområden/ Ekonomigruppen

Fakturering, kontroll av in och utbetalningar eget PG, bokslut, finansanalyser, bevaka lån och ränteutveckling, löpande kontakt med ekonomisk förvaltare , kontrakt, kölista och uthyrning av förråd o däckförråd, förhandlingar med banker, entreprenörer, myndigheter, räkna ut kapitaltillskott för de lägenheter som är sålda under året m.m.

Sekreterarens ansvarsområden/ Administrationsgruppen

Kallelser, Protokoll, info från styrelsen till medlemmarna i samverkan med ordföranden, korrespondens, post, medlems och lägenhetsregister, stadgar, mäklarprofiler lägenhetsöverlåtelser, föreningens post och kontorsmaterial till styrelserummet .m.m.

Vice värdens ansvarsområden / Fastighetsgruppen

Felanmälningar, entreprenadavtal, besiktningsfrågor, tvättstugan, nycklar,sophantering. fontänens skötsel, löpande kontakt med fastighetsskötare och städfirma, försäkringsärenden

Parkchefens ansvarsområden/ Parkgruppen

Planering för parkanläggningens skötsel och utseende, städdagar, flaggning, m.m.

Trivselansvarig ledamots ansvarsområden/ Trivselgruppen

Arrangemang av och kring gemensamma aktiviteter så som Pubkvällar, trivselkaffe, gårdsfester, förtäring vid städdagar, årsmöten och andra specialarrangemang .Uthyrning och skötsel av Träffpunkten och övernattningsrummet

Informationsansvarigs ansvarsområden / Informationsgruppen

Info från styrelsen, ”bra att veta”, anslagstavlor, portombud, mailavläsning, hemsidan, grannsamverkan, information till nyinflyttade m.m.