Föreningsstämman

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst.

Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst, förutsatt att man fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

Föreningsstämman väljer styrelse och revisorer samt beslutar om arbetsgrupper och portombud.

Stämman tar ställning till styrelsens verksamhetsberättelse, fastställer bokslutet och hur årets vinst/förlust skall disponeras samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.

Formerna för kallelse och beslut i föreningsstämman regleras i föreningens stadgar.
Årsredovisningar kan du ladda ner från vår sida om föreningens ekonomi.