Organisation

Organisation


Föreningsstämman

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst.

Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst, förutsatt att man fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

Föreningsstämman väljer styrelse och revisorer samt beslutar om arbetsgrupper.

Stämman tar ställning till styrelsens verksamhetsberättelse, fastställer bokslutet och hur årets vinst/förlust skall disponeras samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.

Formerna för kallelse och beslut i föreningsstämman regleras i föreningens stadgar.
Årsredovisningar kan du ladda ner från vår sida om föreningens ekonomi.


Styrelsen


Vid årsstämman 2021-06-22 valdes följande styrelse:

Roland Jakobsson (Ordförande)
Thomas Carlsson (Kassör)
Maria Sandström (Ledamot)
Mats Arvidsson(Ledamot)
Camilla Zetterberg (Ledamot)
Rolf Pettersson (Ledamot)
Tata Doumbia (Ledamot)

Sebastian Fjäder (suppleant)

Nick Bornholm (suppleant)


Arbetsgrupper


Styrelseledamoten

Valberedningen

Kassörens ansvarsområden/ Ekonomigruppen

Administrationsgruppen

Fastighetsgruppen

Parkgruppen

Trivselgruppen

Informationsgruppen


Portombud


Syfte:
Att skapa ”Närhet” och trivsel för medlemmarna i porten och i föreningen!

Varje port: 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 och 46 har sitt eget portombud.

och tanken är att portombudsuppdraget ska gå runt mellan de boende. En ledamot i styrelsen representerar portombuden.

Uppgift:
Portombuden hälsar nya medlemmar till sin port välkomna och visar var tvättstuga, grovsoprum, bastu, övernattningsrum m.m. finns.

Portombuden har ansvar för att se till att portikerna och källsorteringsrummen hålls snygga + gör ronderingar i sina portar med tillhörande utrymmen för att kontrollera att allt är OK.

Till portombuden kan de boende vända sig med frågor.

Portombuden ser till att förbättringsförslag och klagomål från de boende förs vidare till styrelsen och de övriga arbetsgrupper, dessa vänder sig till portombuden när de behöver hjälp.

Port/Ombud: telefonnummer till resp. portombud finns på anslagstavlan i porten.


Samfällighetsföreningen Vårdträdet


Vårdträdets samfällighetsförening består av bostadsrättsföreningarna Söderberga gård nr 1, BRF Beckasinen, Soltunet (f.d. Söderberga gård nr. 3) samt Stiftelsen Arbetarebostadsfonden.

Samfälligheten förvaltar dels garage- och parkeringsplatser dels kabel-TV nätet för de boende i området.

Ekonomisk förvaltare för samfälligheten är KnowHow Sweden AB
Kontaktpersoner :
Johan Pihl
ti. + fre. 9-12 tel. 079-3482014


E-postadress: info@knowhowsweden.se

Från BRF Beckasinen ingår:

Rolf Pettersson och Mats Arvidsson